Algemene

Voorwaarden

alg voorwaarden


VIP Models v.o.f., gevestigd op de Kabelweg 32, 1014 BB te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34321830, hierna te noemen \'VIP\', VIP is een bureau welke modellen aanbiedt in binnen en buiten Nederland, de modellen kunnen worden ingezet voor enerzijds hostesswerkzaamheden zoals; hostessservice, standbemanning, beurzen, en ontvangsten, autosalons anderzijds productdemonstraties, fotoshoots, circuit, horecapromoties, catwalk, en print.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van VIP, onderstaande algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de bovengenoemde kamer van koophandel onder nummer 34321830.

· Artikel 1: Algemeen
· Artikel 2: Toepasselijkheid
· Artikel 3: aanbieding
· Artikel 4: tarieven
· Artikel 5: facturering en betaling
· Artikel 6: wijzigingen omtrent projectdagen
· Artikel 7: concurrentiebeding
· Artikel 8: aansprakelijkheid
· Artikel 9: opschorting en ontbinding, weigering
· Artikel 10: overmacht
· Artikel 11: intellectuele eigendomsrechten
· Artikel 12: recht op exclusiviteit
· Artikel 13: retentierecht
· Artikel 14: overdracht
· Artikel 15: meer partijen
· Artikel 16: aflevering projectmateriaal
· Artikel 17: Toepasselijk recht


Artikel 1: Algemeen
1.1 Alle Modellen die zijn ingeschreven bij VIP worden door VIP geselecteerd en bemiddeld.
1.2 Het auteursrecht op foto-, film- en/of videomateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, berust bij VIP, of indien dit door VIP wordt overeengekomen bij door haar ingeschakelde derden. Modellen en opdrachtgevers kunnen geen aanspraak maken op enig auteursrecht jegens VIP, noch jegens derden.
1.3 VIP erkent het portretrecht van Modellen zoals omschreven in artikel 19 e.v. van de Auteurswet uit 1912.
1.4 VIP heeft het recht voor om foto-, film- en/of videomateriaal, waarop Modellen staan afgebeeld te verspreiden onder potentiele opdrachtgevers in het kader van de hierboven omschreven bemiddeling en selectie. Ook heeft VIP het recht dit materiaal ter promotie van Modellen openbaar te maken via de eigen internetsite of via publicaties voor potentiele opdrachtgevers. Het in dit artikel bepaalde geldt derhalve zonder dat daarvoor toestemming van Modellen of de opdrachtgever vereist is.
1.5 VIP rekent te allen tijde een agentschapvergoeding van 17,50%.


Artikel 2: Toepasselijkheid
Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden gelden, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen VIP en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.


Artikel 3: Aanbieding
3.1. Alle aanbiedingen van VIP zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met VIP komt alleen dan tot stand wanneer, enerzijds VIP een order en/of opdracht schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de opdrachtbevestiging geaccordeerd en tijdig, d.w.z. uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangs/ instructiedatum, aan VIP geretourneerd heeft. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door VIP zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door VIP zijn bevestigd.
3.2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door VIP afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3. VIP is niet gebonden aan offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (levering-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in het beginsel door VIP bepaald. VIP heeft het recht om indien dat door VIP noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.


Artikel 4: Tarieven
4.1 Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
4.2 Alle door VIP gemaakte \"bijkomende kosten\" inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De bijkomende kosten bestaan uit:
\"Agency costs\": uren gemaakt door VIP ontstaan door meerwerkzaamheden i.v.m. zaken zoals; wijzigen van aanvraag, data, locatie en werktijden, herinstrueren, tailormade rapportage, rayonneren, routeren, bijhouden van voorraadadministratie, handling van speciale projectkleding en dergelijke, indien niet specifiek in de offerte meegenomen.
4.3. Alle door VIP gemaakte \"Out-of-Pocket kosten\" worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht vermeerderd met 10% administratiekosten. Deze kosten kunnen bestaan uit: \" Entreegelden, parkeerkosten etc. indien VIP geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de opdrachtgever; tijdens een project en/of instructie; \"
4.4. Indien opdrachtgever wil dat Modellen poseren of werken in lingerie en/of ondergoed, geldt daarvoor een toeslag van 50% over het de gebruikelijke tarieven zoals overeengekomen in de offerte. Het naakt laten poseren van Modellen is uitdrukkelijk verboden, Verder gelden voor fotografie de volgende standaardtoeslagen:Internet, displays, showcards, affiches, posters (binnen) en stickers: 1 x daghonorarium per jaar per item; Posters (buiten), aanplakbiljetten, abri\'s, driehoeksborden, stationsposters en rijdende affichering:1 x daghonorarium per maand per item Billboards: 2 x daghonorarium per maand Verpakkingen: Minimaal 3 x daghonorarium per jaar De toeslag voor alle hierboven niet genoemde uitingen of toepassingen van het verworven materiaal dienen in onderling overleg te worden vastgesteld. Voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat VIP Models geen vaste tarieven hanteert. Deze tarieven worden per opdracht in overleg met opdrachtgever bindend vastgesteld.
4.5. Indien opdrachtgever wil dat Modellen verschijnen op een casting, zijn daaraan geen kosten verbonden, tenzij het gaat om meer dan drie (3) personen. In dat geval is een nader overeen te komen bedrag per persoon verschuldigd aan VIP Promomodels, onverlet alle andere en overige (prijs)afspraken. Eventuele uitzonderingen op deze regel dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Wel is opdracht-gever in alle gevallen per persoon reiskosten verschuldigd.


Artikel 5: Facturering en betaling
5.1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van VIP binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door VIP aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.
5.2. Reclames omtrent de door VIP uitgebrachte facturen dienen, binnen acht dagen na factuurdatum bij VIP te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
5.3. Indien u onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, bent u te allen tijde verplicht dat deel wat u wel juist acht, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
5.4. VIP heeft het recht om op basis van een goedgekeurde offerte bedragen boven de E 2.500,00 een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van het project op de door VIP aangegeven rekening voldaan te zijn.
5.5 buitenlandse klanten dienen 100% vooraf te voldoen. 5.6. VIP heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beindigen en wordt de overeenkomst, als door de opdrachtgever, geannuleerd beschouwd en dus in z\'n geheel in rekening gebracht als bij een annulering binnen 24 uur.
5.7. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en overigens op dezelfde wijze als andere facturen.
5.8. Indien de opdrachtgever met betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan VIP verschuldigd is in gebreke blijft, is hij met ingang van de vervaldag daarover vijf procent rente verschuldigd. Indien na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur periodiek elke vijftiende dag van wanbetaling, met telkens een zelfde percentage verhoogd.
5.9. Ingeval van incasso van een factuur is VIP gerechtigd naast de wettelijke rente buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.10. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.


Artikel 6: Wijzigingen omtrent projectdagen
6.1. Indien de opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de projectdagen wijzigt, is hij aan VIP verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door VIP gemaakte kosten, onverminderd het recht van VIP om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de getekende opdrachtbevestiging en luidt als volgt: \" Op de aanvangs-/instructiedatum van het project c.q. tijdens het project 100%; \" Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de project 100%; \" Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de project 75%; \" Langer dan 10 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de project 50%; \" Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de project 10%. Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur, uitgezonderd de officiele feestdagen.
6.2. De door de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst met VIP dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij
VIP.


Artikel 7: Concurrentiebeding
7.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met modellen (m/v) van VIP een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, voordat deze persoon minimaal, via VIP, 500 werkuren (12 weken fulltime) voor opdrachtgever arbeid heeft verricht. En slechts dan nadat schriftelijke toestemming van VIP is verkregen en opdrachtgever een werving- en selectiefee van
E 3.500,00 exclusief BTW aan VIP heeft voldaan.
7.2. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in artikel 8.1. gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van het verschuldigde bedrag tussen de daadwerkelijk gewerkte uren en de in artikel. 7.3 gestelde 500 werkuren, plus E 3.500,00 werving&selectie fee en E 500,00 boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit vereist geen sommatie, in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst en is direct opeisbaar.


Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door VIP ingeschakelde modellen (m/v) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
8.2. Wordt de onder artikel 9.1. genoemde verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die de modellen (m/v) van VIP en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
8.3. Indien de modellen (m/v) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder artikel 9.1. genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Dit, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de modellen(s) (m/v) is te wijten.
8.4. Opdrachtgever vrijwaart VIP te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.
8.5. De opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de modellen (m/v) van VIP en/of derden en /of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de modellen (m/v) van VIP en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van VIP zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.
8.6. VIP is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van VIP of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van modellen van VIP en/of door deze ingeschakelde derden. VIP is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade. VIP is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van VIP of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of opdrachtmateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtmateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede van VIP bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.
8.7. De opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de modellen(s) (m/v) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen. VIP aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever, indien bij plaatsing van de modellen(s) (m/v) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.
8.8. Indien één of meerdere modellen (m/v) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met VIP, dient de opdrachtgever VIP daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan VIP te betalen de aan de modellen(s) (m/v) verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies.
VIP is niet aansprakelijk voor de geplaatste modellen(s) (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van VIP bij de selectie van de geplaatste modellen(s) (m/v).
8.9. VIP is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computer-programmatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.
8.10. Onverminderd het vorenstaande aanvaardt VIP geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
8.11. VIP draagt geen verantwoordelijkheid voor foto\'s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
8.12. Evenmin is VIP aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriele en intellectuele eigendom.
8.13 De opdrachtgever vrijwaart VIP voor alle kosten, schade en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door VIP ingeschakelde/ betrokken modellen (m/v) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens modellen of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door VIP.
8.14. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de modellen (m/v) van VIP kan VIP niet aansprakelijk worden gesteld. VIP zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen.
8.15. VIP is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die modellens (m/v) van VIP hebben gedaan jegens de opdrachtgever.
8.16. Met inachtneming van hetgeen in dit artikel in zijn geheel is bepaald, is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot 25% van het betreffende factuurbedrag.
8.17. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan VIP worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
8.17.VIP Models is noch jegens Modellen, noch jegens opdrachtgever en/of derden aansprakelijk voor eventuele vermelding van foutieve gegevens of geringe verschillen in afmetingen van Modellen die bij VIP Models staan ingeschreven.


Artikel 9: opschorting en ontbinding, weigering
9.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is VIP gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is VIP bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
9.2. Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid is VIP gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
9.3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met VIP gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer VIP aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens VIP zal kunnen nakomen en voorts in geval van sursance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is VIP gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die VIP op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
9.4. In geval van opschorting krachtens artikel 10.3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door VIP bespaarde kosten.
9.5. In geval van ontbinding krachtens artikel 10.3. wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door VIP bespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in artikel 10.3. is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 10.6.
9.6. VIP behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
9.7. VIP heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van VIP te weigeren of te beindigen. VIP heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beindigen van de actie.


Artikel 10: Overmacht
10.1.VIP is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van VIP onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sursance van betaling of faillissement van de door VIP ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van VIP of van diens leveranciers.
Van overmacht is tevens sprake indien door VIP ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
10.2. VIP zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft VIP het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. VIP zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
10.3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.


Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
11.1. VIP behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en /of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
11.2. VIP is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
11.3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VIP niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door VIP en de door haar ingeschakelde derden/ modellen (m/v) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.
11.4. Bij foto-opdrachten verkrijgt opdrachtgever na betaling van de overeengekomen tarieven het publicatierecht om gedurende de periode van één jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag-, week en maandbladen en reclamefolders, niet groter dan A4-formaat, met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. De periode van één jaar gaat in op de datum van de eerste publicatie. Opdrachtgever heeft een meldingsplicht jegens VIP Models voor wat betreft deze datum. Voor elke vorm van afwijkend gebruik dient opdrachtgever een separate schriftelijke overeenkomst met VIP Models aan te gaan.
11.5. Bij opdrachten voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat opdrachtgever voor het verkrijgen van het recht op publicatie te allen tijde een schriftelijke overeenkomst met VIP Models dient aan te gaan.
11.6. Opdrachtgever heeft te allen tijde een meldings-plicht aan VIP Models in geval van wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de overeenkomst, waarbij Model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen. Eventuele wijzigingen, aanpassingen of omzettingen kunnen pas worden geffectueerd, nadat schriftelijke toestemming is verleend door VIP. Indien een andere opdrachtgever Modellen voor een bepaalde tijd exclusief heeft geclaimd, krijgt deze opdrachtgever altijd voorrang op de opdrachtgever die een bestaand contract wenst te verlengen of een nieuw contract wenst aan te gaan.
11.7. Opdrachtgever verkrijgt pas het recht tot het gebruik van de gemaakte opnamen of het materiaal, nadat hij aan al zijn financiele verplichtingen jegens VIP Models heeft voldaan tenzij andere schriftelijk afspraken zijn gemaakt. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel wordt er een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van E 250,- per dag en/of per opname, gerekend vanaf de eerste dag van openbaarmaking.


Artikel 12: Recht op exclusiviteit
Opdrachtgever heeft in beginsel geen recht op exclusiviteit op de door VIP Models geleverde Modellen. Indien opdrachtgever dit wenst, dienen daarover vooraf schriftelijke afspraken met VIP Models te worden gemaakt. Voor exclusiviteit gelden bijzondere tarieven die in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld.


Artikel 13: Retentierecht
VIP is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.


Artikel 14: Overdracht
14.1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van VIP.
14.2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks VIP onverwijld schriftelijk mede te delen.


Artikel 15: Meerdere partijen
Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen VIP enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.


Artikel 16: Aflevering opdrachtmateriaal
16.1. Aflevering door de opdrachtgever van door VIP te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen opdrachtmateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van VIP.
16.2. Bij aflevering van het opdrachtmateriaal dient VIP een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten.
16.3. VIP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd opdrachtmateriaal.


Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en VIP is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met VIP gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij VIP een andere rechter mocht adieren.


Amsterdam, Januari 2009